Ramowy rozkład dnia

Punktu Przedszkolnego „Kubusiowa Polana”

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci.

Swobodne zabawy i spontaniczne działanie w dowolnym miejscu i w dowolnym towarzystwie.

Eksploracja kącików – inspiracja i obserwacja dokonywana przez nauczyciela.

 

8.00 – 8.30

Prace porządkowe

Ćwiczenia ruchowe – wspólne zabawy ruchowe, improwizacje muzyczne i pantomimiczne

Śniadanie – czynności higieniczne, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, rozumienie konieczności spożywania różnorodnych posiłków

 

8.30 – 9.30

Zajęcia edukacyjne

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, ruchowe, umuzykalniające:

- wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci w wraz z edukacją matematyczną

- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, rozwijanie mowy,

- rozwijanie poczucia przynależności patriotycznych, obywatelskich i rodzinnych

- wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt,

- pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

- kształtowanie sprawności fizycznej

- wychowanie przez sztukę ( muzyka i śpiew, pląsy i tańce)

- gry i zabawy ruchowe

- obserwacje przyrodnicze

- prace gospodarcze i ogrodnicze

 

9.30 – 9.45

II śniadanie – czynności higieniczne, dbałość o estetykę jedzenia

 

9.45 – 11.00

Spacery, zabawy n placu zabaw. Gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, poznawania otoczenia. Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Spontaniczna aktywność ruchowa. czynności samoobsługowe w szatni, przyzwyczajanie do dbania o rzeczy osobiste. W razie niepogody zabawy dowolne w sali.

 

11.00 – 11.30

Kontynuowanie działalności edukacyjnej – zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza.

 

11.30 – 12.00

Obiad – II danie – kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami, propagowanie nawyków racjonalnego i zdrowego odżywania się.

 

12.00 -14.00

Dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz muzyki relaksacyjnej

 

12.00 – 13.00

Dzieci starsze

Zajęcia edukacyjne

Słuchanie lub ciche czytanie

Praca indywidualna

Zajęcia reedukacyjne

Zadania indywidualne:

- ciche czytanie, pisanie, słuchanie

- manipulowanie – zależne od możliwości psychofizycznych dziecka

- praca wyrównawcza, indywidualna z dzieckiem

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

14.00 – 14.30

Obiad – I danie – czynności higieniczne – dbałość o estetykę jedzenia

 

14.30 – 16.00

Kontynuowanie działalności edukacyjnej – zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne zajęcia małych zespołach, zajęcia o charakterze wychowawczym, pobyt na świeżym powietrzu. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00-13.00

Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie. Jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.