RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00-7.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań dzieci. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi. 

7.30-8.00

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.

8.00-8.30

Czynności porządkowe w Sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience- przygotowanie do śniadania.

Śniadanie.

8.30-9.00
(3 latki)

8.30-9.30
(4-5, 6 latki)

 

Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego: zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej. Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczno-muzyczne (2x tygodniowo).

9.00-10.00
(3 latki)

9.30-10.00
(4-5, 6 latki)

Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.00-10.30

Czynności higieniczno-porządkowe. II śniadanie.

10.30-12.00

Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w Sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej( ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.  

12.00-12.15

Czynności higieniczno-porządkowe przed obiadem.

12.15-12.45

Obiad: II danie (II danie + zupa dla dzieci na 5 godzin).

12.45-14.15
(3-4 latki)

 

12.45-13.00
(5-6 latki)

Czynności higieniczne po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku.

Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek muzycznych i literatury dziecięcej.

 

Relaksacja: słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek muzycznych.  

13.00-14.15
(5-6 latki)

Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości. Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub Sali, indywidualna praca o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

14.15-14.30

Czynności samoobsługowe- ubieranie się po odpoczynku ( grupa I) i czynności porządkowe w sali ( grupa II i III). Przygotowanie do obiadu.

14.30-15.00 

Obiad: zupa. 

15.00-16.30

Zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi. Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.  

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach : 8.00-13.00.

Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie ze względu na różne warunki pogodowe, uroczystości oraz wizyty gości w przedszkolu.