RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb

 i zainteresowań dzieci. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi. 

8.00-8.30

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.

8.30-9.00

Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience- przygotowanie do śniadania.

Śniadanie.

9.00-9.30
(3 latki)

9.00-10.00
(4-5, 6 latki)

Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego: zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej. Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczno-muzyczne (2x tygodniowo).

9.30-10.30
(3 latki)

10.00-10.30
(4-5, 6 latki)

Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.30-11.30

Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej( ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.  

11.30-12.00

Czynności higieniczne przed obiadem. Obiad: II danie (II danie + zupa dla dzieci na 5 godzin).

12.00-13.00
(3-4 latki)

12.00-12.30
(5-6 latki)

Czynności higieniczne po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku.

Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek  i literatury dziecięcej.

Relaksacja: słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek .  

12.30-13.00
(5-6 latki)

Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości. Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne , indywidualna praca o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

13.00-13.30 

Czynności higieniczne - obiad: zupa. 

13.30-14.30 

Zajęcia popołudniowe, w formie gier, zabaw ruchowych, ćwiczeń graficznych i plastycznych.

14.30-17.00

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, gry i zabawy stolikowe , zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi. Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.  

 

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się ramowego rozkładu dnia.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.