6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne

8.00 – 8.30

Ćwiczenia poranne, zabawy integracyjne, nauka wierszy i piosenek, zabawy tematyczne, ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, oddechowe, zabawy dowolne wybranymi zabawkami w sali

8.30 – 9.00

Czynności porządkowe i higieniczne, śniadanie

9.00 – 9.30
  • Zajęcia dydaktyczne – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą;
9.30 – 10.00
  • Język angielski lub rytmika;
10.00 – 11.00
  • Zabawa dowolna według zainteresowań dzieci w sali
 
11.00 – 11.15

Czynności porządkowe i higieniczne, II śniadanie

11.15 – 12.15

Spacer lub zabawy na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym, obserwacje przyrodnicze, wycieczki. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni wdrażanie do samodzielności.

12.15 – 13.00

Czynności porządkowe i higieniczne, obiad - II danie i zupa

13.00 – 14.15

gr. I – Leżakowanie

gr.II i gr. III – Zabawy dowolne, praca indywidualna i wyrównawcza z dzieckiem, kończenie prac plastycznych, utrwalanie poznanych treści, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe.

14.15 – 14.30

Składanie leżaków i pościeli,

14.30 – 17.00

Zabawy swobodne, inspirowane przez dzieci w sali lub w ogrodzie (w zależności od warunków atmosferycznych), kanapeczki dla „głodomorków”, kontakty z rodzicami, rysowanie, majsterkowanie, obserwacje pedagogiczne, rozchodzenie się dzieci.